Společnost Líšno Consulting a. s. nabízí své služby v oblasti správy nemovitostí pro:

 • fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky nebo disponují bytovými či nebytovými objekty
 • společenství vlastníků jednotek vzniklých dle zákona 72/1994
 • bytová družstva


Naše správa nemovitostí je realizována ve třech základních programech a to program ADMINISTRATIVA, program STANDARD a program EXCLUSIV. V rámci těchto programů zajišťujeme zejména tyto služby:

Obrazek 

ADMINISTRATIVA


V rámci tohoto programu jsou realizovány pouze základní správní úkony pro mandanta – vlastníka nemovitosti v oblasti administrativní:

 • vedení a aktualizace uživatelů bytů a nebytových prostor
 • podle pokynů předepisovat a vybírat určenou částku na nájemné (příp. do fondu oprav )
  a zálohy na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor
 • provádět roční vyúčtování služeb a plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, upravovat zálohy dle fakturovaných nákladů
 • výpočty či stanovení nájemného resp. věcně usměrňovaného nájemného
 • vypracování přehledu stavu měsíčních pohybů spravovaného bankovního účtu vlastníka pro danou nemovitost


 

STANDARD


V rámci programu jsou realizovány činnosti programu ADMINISTRATIVA a také další ekonomické činnosti jako je:

 • evidence plateb, upomínání neplatičů, podklady pro vymáhání dluhů
 • sjednání pojištění domu a úhrady pojistných částek
 • vedení účetnictví spojeného s provozem nemovitosti klienta, či daňové evidence včetně účetních uzávěrek
 • připravit podklady pro vypracování daňového přiznání


Zpracování účetnictví se řídí množstvím účetních položek, či lze cenu sjednat smluvně.

 

V programu STANDARD je zajištěna oblast provozu , údržby a oprav:

 • vedení a aktualizace technické evidence a dokumentace nemovitosti
 • příprava podkladů pro smluvní zajištění dodávek medií a po udělení souhlasu průběžně zajišťovat jejich dodávku a servisní činnost včetně havarijní služby ( dodávka a výroba tepla, vodné a stočné, osvětlení společných prostor, provoz výtahu, provoz společné antény, kominické práce )
 • zajišťovat případnou deratizaci, dezinsekci a dezinfekci
 • zajišťovat drobnou údržbu a opravy nemovitosti
 • po dohodě zajišťovat i rozsáhlejší opravy a rekonstrukce a garantovat správnost účtovaných cen
 • provádění opatření k zamezení škod při havarijních situacích

 

EXCLUSIV


V rámci programu EXCLUSIV jsou realizovány správní úkony uvedené v rozpisu činností programu ADMINISTRATIVA a STANDARD, zejména pak úkony běžně zpoplatňované dle běžných ceníků zajišťující maximální komfort vlastníkovi – mandantovi:

 

V oblasti právní:

 • právní servis při uzavírání nájemních podnájemních smluv bytových i nebytových prostorů
 • předkládání případných návrhů na výpověď
 • provádět veškeré právní úkony spojené se soudním vymáháním případných škod a bezdůvodného obohacení a plateb spojených s provozem domu
 • poskytovat základní právní poradenství, zejména včas upozorňovat na změny právních předpisů v oblasti provozování nemovitosti
 • vedení účetnictví spojeného s provozem nemovitosti klienta, či daňové evidence včetně účetních uzávěrek
 • na základě obecného zmocnění zastupovat klienta u soudů a správních úřadů

 

V oblasti realitní:

 • zprostředkování prodeje bytů
 • zprostředkování pronájmu bytových i nebytových prostor
 • zprostředkování výměny bytů
 • poradenství a realizace smluv

 

V oblasti dalšího technického zajištění:

 • zajišťovat stavebně technický dozor
 • provádět plán investic včetně finančních rozpočtů
 • zajišťovat modernizaci bytového fondu, v případě potřeby zajistíme posudky pro jakékoliv druhy prováděných prací ( instalatér, topenář, zedník, elektro ) ale i posudky projekční, statické, soudně - znalecké
 • eventuelní zajištění údržby zeleně souvisejících pozemků a poskytnutí služeb v oblasti zahradnické a zemědělské


© Web design by Allcare